Regulamin użytkowania gry „Age of Cavemen”

1. Licencja

1.1 Przedmiot Umowy

Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy firmą Fuero Games Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 32/7, 02-661 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w kwocie 100.000 złotych w całości opłacony, KRS: 0000444582, NIP: 951-236-28-63, REGON: 146468431. („Firma”) i Użytkownikiem gier mobilnych/społecznościowych „Age of Cavemen” z usługami powiązanymi obejmującymi aplikacje dla urządzeń mobilnych i strony internetowe Firmy („Usługi”). Termin „Firma” obejmuje również podmioty stowarzyszone, zależne i macierzyste Firmy, wspólne przedsięwzięcia, a także inne osoby prawne współposiadane przez Firmę.

1.2 Regulamin ochrony danych osobowych

Korzystanie z Usług podlega również „Regulaminowi ochrony danych osobowych” Firmy („Regulamin”), który zostaje włączony do niniejszej Umowy w drodze przywołania. Dbając o ochronę danych osobowych, Firma wdrożyła Regulamin, by móc informować użytkowników o istotnych aspektach gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz o sposobach korzystania z Usług do udostępniania takich informacji innym osobom. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Regulaminem i kierowania się jego zasadami podczas podejmowania decyzji.

Utworzenie konta, nawiązanie połączenia ze źródłem Usług lub skorzystanie z Usług jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Umowy i wyrażeniem zgody na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w sposób opisany w Regulaminie.

1.3 Nowelizacje Umowy i Regulaminu

Firma zastrzega sobie prawo do znowelizowania, dodania lub usunięcia dowolnych postanowień niniejszej Umowy i Regulaminu wg własnego uznania w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu w źródle Usług bądź przesłanie jej Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub komunikatem w ramach Usług. Dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej, zmiany wchodzą w życie automatycznie po 30 dniach od pierwszego ich zakomunikowania. Firma może również znowelizować w dowolnym czasie inne regulaminy, kodeksy lub zasady, publikując nowe wersje na stronie www.fuerogames.com lub udostępniając je w ramach Usług. Żadna nowelizacja Umowy lub Regulaminu nie będzie dotyczyć sporów zaistniałych przed wprowadzeniem zmiany.

Zmiana niniejszej Umowy w innym trybie wymaga zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Firmą i podpisów Stron, przy czym forma pisemna nie obejmuje wiadomości poczty elektronicznej, a podpis nie obejmuje podpisu elektronicznego.

W razie odrzucenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia obowiązującej wersji Umowy, Regulaminu lub jakichkolwiek innych regulaminów, zasad lub kodeksów Firmy dotyczących korzystania z Usług, przyznana Użytkownikowi licencja bezzwłocznie wygaśnie, a Użytkownik zobowiązany będzie do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług.

W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy lub Regulaminu i postanowieniami jakichkolwiek innych warunków, regulaminów, zasad lub kodeksów Firmy, Umowę i Regulamin uznaje się za rozstrzygające.

1.4 Przyznanie ograniczonej licencji na korzystanie z Usług

Z zastrzeżeniem zaakceptowania i stałego przestrzegania niniejszej Umowy i ewentualnych innych regulaminów, Firma przyznaje Użytkownikowi odwołalną, ograniczoną postanowieniami punktów 1.5-1.9 licencję do nawiązywania łączności z Usługami i korzystania z nich przy użyciu przeglądarki internetowej obsługiwanej przez Firmę (np. Mozilla Firefox lub Microsoft Internet Explorer) lub przy użyciu urządzenia mobilnego wyłącznie dla własnej, niekomercyjnej rozrywki. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług w jakimkolwiek innym celu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możliwość „zarobienia”, „zakupienia” lub nabycia” (a) waluty wirtualnej, a w tym m.in. wirtualnych monet, gotówki, tokenów lub punktów – z których wszystkie przeznaczone są do wykorzystania w ramach Usług – lub (b) wirtualnych przedmiotów z gry (zwanych dalej łącznie z walutą wirtualną „Przedmiotami wirtualnymi”), realne desygnaty tych pojęć są jedynie „skrótami myślowymi”. W rzeczywistości Użytkownik nie „posiada” Przedmiotów wirtualnych, a ilości jakiegokolwiek Przedmiotu wirtualnego nie oznaczają jakiegokolwiek dodatniego salda realnych wartości pieniężnych. Za Przedmioty wirtualne można natomiast nabyć ograniczoną licencję na korzystanie z Usług, a w tym oprogramowania ucieleśniającego niekiedy takie Przedmioty wirtualne. Transakcja zakupu i sprzedaży ograniczonej licencji będącej przedmiotem niniejszej Umowy zachodzi w chwili otrzymania przez Firmę płatności bezpośrednio od Użytkownika bądź wykupienia przez Użytkownika karty gry lub waluty wirtualnej wyemitowanej przez podmiot trzeci, takiej jak Kredyty serwisu Facebook. Żadne saldo „waluty wirtualnej” widniejące na Koncie Użytkownika nie jest saldem rzeczywistym i nie reprezentuje żadnej trwałej wartości – jest jedynie miarą zakresu licencji.

1.5 Łączenie się ze źródłem Usług

Nawiązanie połączenia ze źródłem Usług lub skorzystanie z Usług (w tym odwiedzenie jakiejkolwiek strony internetowej lub uzyskanie dostępu do jakiejkolwiek gry) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Umowy i Regulaminu. Użytkownik może zostać również zobowiązany do zarejestrowania konta w Usługach („Konto”), posiadania ważnego konta w serwisie społecznościowym wykorzystywanym do łączenia się ze źródłem Usług lub posiadania konta u dostawcy aplikacji dla urządzenia mobilnego. Jeśli Użytkownik ukończył wiek 13 lat, lecz nie ukończył 17 lat, oświadcza, że jego opiekun prawny zapoznał się z niniejszą Umową i zaakceptował ją.

Użytkownik zapewnia we własnym zakresie całość wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do nawiązania połączenia ze źródłem Usług, a w tym m.in. urządzenie mobilne zdolne do łączenia się z Usługami i umożliwiające korzystanie z nich w przypadku, gdy Usługi zawierają komponent mobilny.

Do korzystania z Usług potrzebne są następujące usługi i programy:

Użytkownik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty łączności ze źródłem Usług (w tym dostępu do Internetu i łączności w sieci komórkowej).

1.6 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fuero Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

FUERO GAMES przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

FUERO GAMES jest uprawnione do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. FUERO GAMES nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom.

1.7 Korzystanie z Usług

Korzystanie z Usług podlega następującym ograniczeniom:

a.        Tworzenie kont i nawiązywanie połączeń ze źródłem Usług jest zabronione dla osób, które nie ukończyły 13 lat.

b.        Użytkownik zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z Konta przez osoby niepełnoletnie oraz do uniemożliwienia korzystania z niego osobom poniżej 13 roku życia. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za każde nieupoważnione skorzystanie z Konta/Usług przez niepełnoletnich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki użycia instrumentów płatniczych (np. karta kredytowa, serwis PayPal lub Kredyty serwisu Facebook) przez niepełnoletnich.

c.        Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto na każdej platformie lub w serwisie społecznościowym – oparte na autentycznej tożsamości Użytkownika i zawierające prawdziwe dane. Utworzenie Konta w imieniu innej osoby jest zabronione.

d.        Posiadać Konta i korzystać z Usług nie wolno osobom skazanym za przestępstwa na tle seksualnym.

e.        Posiadać Konta i korzystać z Usług nie wolno osobom, których Konto zostało wcześniej usunięte przez Firmę lub którym Firma zabroniła wcześniej korzystanie z jakiejkolwiek należącej do niej gry.

f.        Z Konta wolno korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

g.        Z Konta nie wolno korzystać do prowadzenia reklamy, pozyskiwania klientów lub przekazywania jakichkolwiek reklam komercyjnych, a w tym korespondencji łańcuszkowej i śmieciowych/powtarzających się wiadomości (spim i spam).

h.        Korzystanie z Konta w celu niezgodnym z prawem jest zabronione.

i.        Udzielanie podlicencji, dzierżawienie, sprzedaż, zamiana, darowanie, zapisanie w testamencie lub jakiekolwiek inne przeniesienie Konta lub jakichkolwiek Przedmiotów wirtualnych związanych z Kontem bez pisemnej zgody Firmy jest zabronione.

j.        Łączenie się z Kontem lub korzystanie z Konta/Przedmiotów wirtualnych przeniesionych z naruszeniem postanowienia z punktu 1.6.i powyżej jest zabronione.

k.        W przypadku nawiązania połączenia ze źródłem Usług z serwisu społecznościowego Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania warunków korzystania z tego serwisu.

1.8 Informacje na Koncie

Podczas tworzenia lub aktualizacji Konta Użytkownik może zostać zobowiązany do udostępnienia Firmie pewnych danych osobowych, takich jak nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, a w niektórych przypadkach również informacji płatniczych. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z Regulaminem, a ewentualne terminowe powiadomienia będą przekazywane w punkcie gromadzenia lub wykorzystania informacji. Użytkownik zgadza się udostępniać Firmie prawidłowe i pełne informacje oraz aktualizować je bezzwłocznie w przypadku zmiany.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego numer identyfikacyjny, nazwa i zdjęcie z profilu będą dostępne publicznie na niektórych stronach Firmy, a wyszukiwarki internetowe mogą indeksować jego nazwę i zdjęcie z profilu.

1.8 Nazwa Użytkownika i hasło

Podczas tworzenia Konta Użytkownik może zostać poproszony o wybranie hasła  („Dane do logowania”). Zapewnienie bezpieczeństwa Danym do logowania wymaga przestrzegania następujących zasad:

a.        Udostępnianie Konta lub Danych do logowania innym osobom, a także podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu Konta jest zabronione.

b.        W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa, a w tym m.in. w przypadku utraty, kradzieży lub nieupoważnionego ujawnienia Danych do logowania, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Firmy o tym fakcie oraz do zmodyfikowania Danych do logowania.

c.        Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności Danych do logowania oraz za każdy przypadek ich upoważnionego lub nieupoważnionego wykorzystania (a w tym do dokonania zakupu).

d.        Użytkownik odpowiada za wszystkie działania prowadzone przy wykorzystaniu Konta.

Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia nazwy Użytkownika lub odebrania mu tej nazwy w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, a w tym m.in. z powodu stwierdzenia przez podmiot trzeci, że nazwa Użytkownika narusza prawa tego podmiotu.

1.9 Ograniczenia licencji

Korzystanie z Usług z naruszeniem ograniczeń licencji jest zabronione – może skutkować natychmiastowym cofnięciem ograniczonej licencji przyznanej w punkcie 1.4 i może narazić Użytkownika na odpowiedzialność prawną. Podjęcie przez Użytkownika jakiejkolwiek próby zakłócenia działania Usług, a w tym jakiejkolwiek gry stanowi naruszenie regulaminu firmy, a Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

a.        uczestnictwo w jakiejkolwiek czynności uznawanej przez Firmę za sprzeczną z duchem lub przeznaczeniem Usług, a w tym m.in. w obchodzeniu niniejszej Umowy, zasad gry, mechaniki gry lub regulaminów lub w manipulowaniu nimi;

b.        niewłaściwe korzystanie z usług wsparcia Firmy, a w tym poprzez fałszywe zawiadamianie o nadużyciach bądź poprzez posługiwanie się wulgarnym lub agresywnym językiem w komunikacji z personelem wsparcia;

c.        zamierzone lub niezamierzone korzystanie z Usług w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub zachęcaniem do naruszenia obowiązujących uregulowań prawnych;

Oszukiwanie i hakowanie. Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

d.        posługiwanie się oszustwem, eksploitami, programami automatyzującymi, botami, hakami, modami lub jakimkolwiek nieupoważnionym oprogramowaniem podmiotów trzecich przeznaczonych do modyfikowania lub zakłócania Usług i gier Firmy;

e.        korzystanie z Usług w celu tworzenia lub wspomagania tworzenia oszustw, programów automatyzujących, botów, haków, modów lub jakiegokolwiek innego nieupoważnionego oprogramowania podmiotów trzecich przeznaczonych do modyfikowania lub zakłócania Usług i gier Firmy;

f.        modyfikowanie lub powodowanie modyfikacji jakichkolwiek plików objętych Usługami bez jednoznacznej pisemnej zgody Firmy;

g.        zakłócanie lub przeciążanie lub wspomaganie zakłócania lub przeciążania (1) jakiegokolwiek komputera lub serwera udostępniającego lub wspomagającego Usługi lub jakiekolwiek środowisko gier Firmy („Serwer”) lub (2) połączenia jakiejkolwiek innej osoby ze źródłem Usług lub gier;

h.        wszczynanie, wspieranie lub uczestniczenie w jakimkolwiek ataku, a w tym m.in. w rozpowszechnianiu wirusa, w atakach przeciążających Usługi bądź w innych próbach zakłócenia Usług lub w łączności jakiejkolwiek innej osoby z Usługami;

i.        podejmowanie prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Usług, Kont innych osób bądź komputerów, Serwerów lub sieci połączonych z Usługami jakimikolwiek środkami, a w tym m.in. poprzez podejmowanie lub zachęcania innych do podejmowania prób obejścia lub modyfikacji jakiegokolwiek zabezpieczenia, rozwiązania technicznego, urządzenia lub programu stanowiącego część Usług (dozwolony jest wyłącznie dostęp upoważniony, uzyskiwany z interfejsu udostępnionego przez Firmę);

Treści obraźliwe lub niezgodne z prawem. Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

j.        publikowanie jakichkolwiek gróźb lub treści obraźliwych, obscenicznych, zniesławiających, rasistowskich, seksistowskich, dyskryminujących religijnie lub niewłaściwych z innego powodu;

k.        publikowanie jakichkolwiek treści przedstawiających nagość, nadmierną przemoc, tematykę obraźliwą lub odsyłaczy do takich treści;

l.        podejmowanie prób nękania, prześladowania, szkodzenia bądź promowania lub zachęcania do takiego postępowania przeciwko innym osobom lub grupom, a w tym pracownikom i personelowi obsługi klientów Firmy;

m.        udostępnianie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów lub informacji naruszających prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu bądź podszywanie się pod inne osoby, a w tym m.in. pracowników Firmy;

Działalność komercyjna. Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

n.        korzystanie z Usług lub jakiejkolwiek ich części do jakichkolwiek celów komercyjnych bez jednoznacznej pisemnej zgody Firmy, a w tym m.in. (1) przekazywanie lub ułatwianie przekazywania jakichkolwiek reklam lub ofert o charakterze komercyjnym lub (2) gromadzenie lub przenoszenie własności Przedmiotów wirtualnych w celu odsprzedaży;

o.        korzystanie z Usług lub jakiejkolwiek ich części do świadczenia usług w ramach gier, takich jak na przykład „doładowywanie mocy” lub gromadzenie Przedmiotów wirtualnych za zapłatą świadczoną poza Usługami;

p.        przekazywanie za pośrednictwem Usług nieupoważnionych komunikatów, takich jak śmieciowe wiadomości, listy łańcuszkowe, spam bądź jakiekolwiek materiały promujące malware, spyware lub pobieralne pliki;

Nieupoważnione łączenie się ze źródłem Usług lub korzystanie z Usług. Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

q.        podejmowanie prób zakłócania działania Usług bądź łączenia się ze źródłem Usług lub korzystania z Usług w jakikolwiek sposób nie dopuszczony jednoznacznie niniejszą Umową;

r.        korzystanie z jakiegokolwiek nieupoważnionego oprogramowania podmiotów trzecich zdolnego do uzyskiwania dostępu, przechwytywania, „wydobywania” lub pobierania w inny sposób z Usług lub za pośrednictwem Usług informacji przesyłanych z Usług lub do Usług, a w tym m.in. jakiegokolwiek oprogramowania odczytującego obszary pamięci RAM lub strumienie ruchu sieciowego wykorzystywane przez Usługi do przechowywania przez Usługi informacji o postaciach, elementach lub środowisku gier Firmy; Firma może wg własnego uznania umożliwić korzystanie z pewnych interfejsów użytkownika pochodzących od podmiotów trzecich;

s.        przechwytywanie, analizowanie lub obserwowanie w inny sposób jakiegokolwiek zastrzeżonego protokołu łączności wykorzystywanego przez klienta, serwer lub Usługi przy użyciu analizatora sieci, monitora pakietów lub innego urządzenia;

t.        korzystanie z systemu w sposób zautomatyzowany lub podejmowanie jakiegokolwiek działania nakładającego lub mogącego nałożyć (wg uznania Firmy) nieuzasadnienie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Firmy;

u.        obchodzenie jakichkolwiek nagłówków lub innych zabezpieczeń chroniących przed robotami, stosowanych przez Firmę w celu ograniczenia dostępu do Usług lub możliwości wykorzystania jakichkolwiek programów, rozwiązań technicznych lub urządzeń do przesyłania treści, wiadomości, scrapów, pająków, przeszukiwaczy Usług, bądź do pobierania lub modyfikowania danych;

v.        wykorzystywanie, ułatwianie nawiązywania, tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek nieupoważnionego połączenia ze źródłem Usług, a w tym m.in. (1) jakiegokolwiek połączenia z jakimkolwiek nieupoważnionym serwerem emulującym lub podejmującym próby wyemulowania jakiejkolwiek części Usług, bądź (2) jakiekolwiek połączenia wykorzystującego programy lub narzędzia inne niż zatwierdzone jednoznacznie przez Firmę;

w.        o ile nie zezwalają na to uregulowania prawne lub odpowiednie licencje na oprogramowanie otwarte – dekomponowanie, dekompilowanie, rozszyfrowywanie lub podejmowanie innych prób dotarcia do kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania lub innej własności intelektualnej wykorzystywanych w świadczeniu Usług, bądź podejmowanie prób wydobycia z Usług informacji jakąkolwiek metodą nie dopuszczoną jednoznacznie przez Firmę;

x.        kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie praw lub treści z jakiejkolwiek strony lub gry Firmy, bądź praw autorskich lub znaków handlowych Firmy, bądź kopiowanie lub rozpowszechnianie treści usług w jakikolwiek sposób, o ile nie zezwala na to jednoznacznie niniejsza Umowa;

Gromadzenie i publikacja danych osobowych. Użytkownik zgadza się nie podejmować w żadnych okolicznościach następujących działań:

y.        podejmowanie prób pozyskania danych osobowych od innych użytkowników Usług;

z.        gromadzenie, pozyskiwanie lub publikacja za pośrednictwem Usług danych osobowych jakiejkolwiek osoby, a w tym informacji umożliwiających zidentyfikowanie osoby (w postaci tekstu, obrazu lub filmu), dokumentów identyfikacyjnych lub informacji finansowych;

aa.        podejmowanie bez jednoznacznej zgody Firmy prób przesłania jakiegokolwiek materiału działającego jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, a w tym m.in. znaczników pikselowych („GIFy”), pikseli 1x1, znaczników nawigacyjnych, suflerów (cookies), itp. (określanych również terminami „spyware”, „pasywne mechanizmy gromadzenia”).

1.10 Zawieszenie i zamknięcie Konta i dostępu do Usług

Niezależnie od podjęcia innych działań, Firma może ograniczyć, zawiesić, zamknąć, zmodyfikować lub usunąć Konto bądź dostęp do Usług lub ich części w razie stwierdzenia lub podejrzewania przez Firmę, że Użytkownik nie przestrzega Umowy lub korzysta z Usług w sposób niezgodny z prawem lub niewłaściwy, informując Użytkownika o tym fakcie lub nie. W rezultacie zamknięcia lub ograniczenia Konta Użytkownik może stracić swą nazwę i postacie, a także wszelkie korzyści, przywileje, zdobyte i zakupione Przedmioty wirtualne związane z korzystaniem z Usług, a Firma nie ma obowiązku zrekompensowania Użytkownikowi tej straty.

Niezależnie od podjęcia innych działań, Firma może ograniczyć, wstrzymać lub zamknąć dostęp do Usług i Konta lub ich części; zabronić dostępu do swych gier i stron internetowych oraz ich zawartości, usług i narzędzi; opóźnić [udostępnienie] lub usunąć treści przechowywane w hostingu; a także podjąć działania techniczne i prawne w celu uniemożliwienia Użytkownikowi nawiązywania połączenia ze źródłem Usług w razie uznania przez Firmę, że Użytkownik jest źródłem ryzyka lub ewentualnej odpowiedzialności prawnej, narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich lub działa niezgodnie z literą lub duchem Umowy lub regulaminów. Ponadto, Firma może w odpowiednich okolicznościach, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika jeśli naruszył on wielokrotnie prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich.

Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania i/lub wspierania Usług, określonej gry lub części Usług w dowolnym czasie, tymczasowo lub definitywnie, przy czym licencja Użytkownika na korzystanie z Usług lub jej części zostaje automatycznie zawieszona lub wygasa, a Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadna refundacja, świadczenie, czy rekompensata.

Zamknięcie Konta może obejmować zdezaktywowanie dostępu do Usług lub ich części wraz z wszelkimi treściami przedłożonymi przez Użytkownika lub inne osoby.

Użytkownik może zamknąć swe Konto w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie www.ageofcavemen.com.

1.11 Własność

1.11.1 Gry i Usługi

Usługi (a w tym m.in. wszystkie gry, tytuły, kody komputerowe, tematy, obiekty, postacie, nazwy postaci, skrypty, dialogi, slogany, koncepcje, grafiki, animacje, dźwięki, utwory muzyczne, efekty dźwiękowo-wizualne, metody działania, prawa moralne, dokumentacja, transkrypty rozmów w grach, informacje o profilach postaci, zapisy gier rozgrywanych przy użyciu klienta gier należącego do Firmy, klienci gier Firmy i oprogramowanie serwerów) są działami chronionymi prawami autorskimi posiadanymi przez Firmę. Firma zastrzega sobie wszystkie prawa, a w tym m.in. wszystkie prawa własności intelektualnej i inne prawa majątkowe związane z Usługami.

1.11.2. Konta

Bez względu na jakiekolwiek ewentualne odmienne postanowienie Umowy, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie przysługują mu żadne prawa własności ani żaden udział we własności Konta, a właścicielem wszystkich praw do Konta jest i pozostanie Firma. Generalnie, Konto gier lub inne Konto utworzone w Firmie uznaje się za aktywne do chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji zdezaktywowania lub usunięcia Konta, jednak Firma zastrzega sobie prawo do zlikwidowania każdego Konta nieaktywnego przez 180 dni.

1.11.3. Przedmioty wirtualne

Firma posiada prawa własności, licencje lub inne prawa do korzystania ze wszystkich treści pojawiających się w Usługach. Bez względu na jakiekolwiek ewentualne odmienne postanowienie Umowy, Użytkownik przyznaje, że nie posiada żadnych praw do jakiejkolwiek zawartości Usług, a w tym m.in. do Przedmiotów wirtualnych pojawiających się w grze Firmy lub z niej pochodzących, bez względu na to, czy zostały „zdobyte” w grze, czy „nabyte” od Firmy, ani do jakichkolwiek innych atrybutów związanych z Kontem lub przechowywanych w Usługach.

Firma zabrania i nie uznaje jakichkolwiek przeniesień Przedmiotów wirtualnych poza Usługami ani przeniesień w drodze sprzedaży, upominku lub wymiany w „świecie rzeczywistym” czegokolwiek, co pojawia się w Usługach lub z nich pochodzi , o ile Firma nie upoważni jednoznacznie przeniesienia w formie pisemnej. W związku z tym, Użytkownik nie może podlicencjonować, wymieniać, sprzedawać lub podejmować prób sprzedania w grze Przedmiotów wirtualnych za jakiekolwiek wartości poza grą bez pisemnej zgody Firmy. Podejmowanie takich prób jest zabronione, a każde takie przeniesienie uznawane jest za nieważne, przy czym działanie takie może skutkować zlikwidowaniem Konta.

1.11.4 Treści Użytkownika

Pojęcie „Treści Użytkownika” oznacza wszelką korespondencję, obrazy, dźwięki oraz wszystkie materiały, dane i informacje przesłane przez Użytkownika lub inną osobę do lub za pośrednictwem klienta gier lub Usług Firmy, a w tym m.in. wszystkie teksty konwersacji.

Przesyłając lub przedkładając jakiekolwiek Treści Użytkownika podczas korzystania z Usług, Użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że (a) są one prawidłowe i nie są poufne, (b) nie naruszają żadnych obowiązujących uregulowań prawnych, ograniczeń umownych lub praw stron trzecich, a Użytkownik otrzymał pozwolenie [na ujawnienie] od każdej strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna zawarte są w Treściach Użytkownika, (c) nie zawierają wirusów, adware, spyware, robaków lub innych szkodliwych kodów, [a ponadto] Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (d) wszystkie jego dane osobowe zawarte w Treściach Użytkownika będą przetwarzane przez Firmę zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik jest właścicielem swych Treści Użytkownika. Użytkownik udziela niniejszym Firmie i jej Podmiotom stowarzyszonym wieczystej, nieodwołalnej (z zastrzeżeniami zamieszczonymi poniżej), globalnej, spłaconej w pełnej wysokości, wolnej od tantiem, niewyłącznej i nieograniczonej licencji – z prawem do podlicencjonowania i przenoszenia na podmioty trzecie oraz z prawami do kopiowania, powielania, utrwalania, adaptowania, modyfikowania, ulepszania, tłumaczenia, przeformatowywania, tworzenia dzieł pochodnych, produkcji, wprowadzania do obrotu, komercjalizacji, publikowania, dystrybucji, sprzedaży, licencjonowania, podlicencjonowania, przenoszenia, wynajmowania, dzierżawienia, nadawania, publicznego prezentowania, publicznego wykonywania, udostępniania elektronicznego, emitowania, publicznego komunikowania środkami łączności, przedstawiania, wykonywania, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystywania i praktykowania w każdy sposób znany obecnie i odkryty w przyszłości – do Treści Użytkownika, a także do wszystkich wynikających z nich dzieł zmodyfikowanych i pochodnych w związku ze świadczeniem Usług, a w tym do wprowadzania ich na rynek i promowania. W zakresie dopuszczonym obowiązującymi uregulowaniami, Użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw moralnych do wszystkich Treści Użytkownika. Przyznana Firmie przez Użytkownika licencja na korzystania z treści opublikowanych przez Użytkownika (z wyjątkiem treści udostępnionych w odpowiedzi na promocje i konkursy Firmy lub innych treści wnioskowanych w sposób szczególny przez Firmę) wygasa po usunięciu Treści Użytkownika lub zamknięciu Konta, o ile Treści Użytkownika nie zostały udostępnione innym osobom i o ile nie pozostają u tych osób dostępne. Niemniej jednak, Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że usunięte treści mogą pozostawać przez uzasadniony czas w kopiach zapasowych danych.

2. Treści Użytkownika

2.1 Monitorowanie treści

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika publikowane lub przesyłane za pośrednictwem Usług. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek użytkownika przedkładającego Treści i ma obowiązku monitorowania Usług pod kątem nieodpowiedniości lub niezgodności z prawem treści lub postępowania

Firma nie ma obowiązku monitorowania Treści Użytkownika. Jeśli podejmie monitorowania Usług – w dowolnym czasie, wg własnego uznania – zastrzega sobie prawo do przeredagowania, odmówienia opublikowania lub usunięcia dowolnych Treści Użytkownika. Firma może monitorować i/lub rejestrować interakcje Użytkownika z Usługami lub jego korespondencję (a w tym m.in. treści konwersacji tekstowych i głosowych) podczas korzystania z Usług. Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie i na rejestrację.

2.2 Wykorzystanie informacji przez pozostałych użytkowników Usług

2.2.1 Dyskusja publiczna i nie zamówione koncepcje

Usługi mogą obejmować prowadzenie różnych forów, blogów i „gawędziarni” umożliwiających publikowanie Treści Użytkownika, a w tym jego obserwacji i komentarzy na wskazane tematy. Firma nie może zagwarantować, że pozostali użytkownicy nie wykorzystają udostępnianych pomysłów i informacji. Dlatego jeśli Użytkownik zainteresowany jest zachowaniem poufności/prywatności swych koncepcji lub informacji, nie powinien publikować takich danych w Usługach. Firma nie ma obowiązku oceniania, wykorzystania lub wynagradzania koncepcji lub informacji przedkładanych przez Użytkownika.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że w przypadku przedłożenia przez Użytkownika sugestii, propozycji, komentarzy lub innych materiałów (zwanych zbiorczo „Przedłożeniami”) w ramach Usług, Firma (1) nie jest zobowiązana do dochowania poufności Przedłożeń, (2) nie ma obowiązku zwrócenia Przedłożeń lub zareagowania na nie w jakikolwiek sposób i (3) może wykorzystać Przedłożenia w dowolny sposób bez powiadomienia i bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

Firma nie odpowiada za wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub przywłaszczenie sobie jakichkolwiek treści lub informacji opublikowanych przez Użytkownika w jakimkolwiek forum, blogu lub gawędziarni przez pozostałych użytkowników.

2.2.2 Odpowiedzialność Użytkownika za własne treści

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje publikowane w, za pośrednictwem lub w związku z Usługami i udostępniane innym osobom.

Informacje, materiały, produkty lub usługi udostępniane przez innych użytkowników (np. w swych profilach) mogą w całości lub w części być nieupoważnione, niedopuszczalne lub naruszać warunki niniejszej Umowy, a Firma nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie stwierdzenia nadużycia Usług przez jakąkolwiek osobę, Użytkownik proszony jest o zgłoszenie tego faktu w formularzu „Zgłoszenia naruszenia" lub pracownikowi Wydziału Obsługi Klientów.

Firma może odrzucić, odmówić opublikowania lub usunąć dowolne Treści Użytkownika – a w tym m.in. Treści Użytkownika uznane przez Firmę za naruszające niniejszą Umowę – z dowolnego powodu lub bez przyczyny.

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia pojemności pamięci na Treści Użytkownika publikowane w Usługach, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi.

2.3 Ujawnienie

Dane Użytkownika i treść wszystkich jego przekazów on-line (a w tym m.in. konwersacje tekstowe, rozmowy głosowe, adresy IP i dane osobowe) mogą być sprawdzane i monitorowane w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług oraz mogą być ujawniane (i) w razie stwierdzenia przez Firmę w dobrej wierze, że jest ona zobowiązana do ujawnienia tych informacji w trybie procesowym (np. w odpowiedzi na żądanie sądu, nakaz przeszukania lub wezwanie do sądu), (ii) w celu spełnienia wymogów obowiązujących uregulowań, (iii) w przypadku uznania przez Firmę, że Usługi są wykorzystywane w celu przestępczym, czemu towarzyszy obowiązek zgłoszenia takiego działania lub dokonania wymiany informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami celem zapobieżenia nadużyciom i obniżeniu ryzyka kredytowego, (iv) w razie stwierdzenia przez Firmę w dobrej wierze, że powstało nagłe zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa Użytkownika, innej osoby lub publicznego oraz (v) w celu zapewnienia ochrony prawom majątkowym Firmy, a w tym wyegzekwowania przestrzegania Umowy. Zawierając Umowę, Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie, sprawdzanie i ujawnianie.

2.4 Interakcje Użytkownika

2.4.1 Spory pomiędzy użytkownikami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swe interakcje z pozostałymi użytkownikami Usługi i innymi podmiotami, z którymi może wchodzić w kontakt za pośrednictwem Usług i/lub gier Firmy. Firma zastrzega sobie prawo włączenia się do sporu, lecz nie ma takiego obowiązku.

2.4.2 Zwolnienie Firmy z odpowiedzialności

W razie wejścia Użytkownika w spór z jednym lub większą liczbą innych użytkowników, Użytkownik zwalnia Firmę (i jej pracowników, dyrektorów, przedstawicieli, podmioty zależne, wspólne przedsięwzięcia) z odpowiedzialności za roszczenia, żądania i szkody (bezpośrednie i następcze) wszelkiego rodzaju, znane i nieznane, wynikające ze sporem lub z nim związane, a w tym z odpowiedzialności odszkodowawczej za utratę zysków, wartości firmy, użyteczności lub danych.

3. Opłaty i warunki zakupów

3.1 Zakupy

Usługi umożliwiają nabywanie za „pieniądz rzeczywisty” licencji na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych i/lub innych produktów lub usług. Licencję na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych można również nabyć, wykupując karty gier Firmy lub płacąc za licencję walutą wirtualną emitowaną przez podmiot trzeci, taką jak Kredyty serwisu Facebook lub Eurogąbki serwisu Nasza Klasa.

Wydatki na zakup lub wykup waluty wirtualnej podmiotu trzeciego służący nabyciu licencji na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych nie podlegają refundacji.

Licencję na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych można nabyć na stronie internetowej wybranej gry, udostępniając informacje płatnicze, potwierdzając szczegóły zakupu i potwierdzając ponownie akceptację niniejszej Umowy. Użytkownik może otrzymać po zakupie potwierdzenie ze szczegółami transakcji pocztą elektroniczną. Należy jak najszybciej upewnić się, że szczegóły te są prawidłowe. Zalecane jest zachowanie tej wiadomości. Firma prowadzi ewidencję transakcji, by móc odpowiadać na późniejsze zapytania. W przypadku nabywania Kredytów serwisu Facebook, Użytkownik akceptuje warunki tego serwisu, a Firma nie jest stroną tej transakcji.

W przypadku Przedmiotów wirtualnych, Firma traktuje zamówienie Użytkownika, jako ofertę zakupu licencji na odpowiednie usługi, potwierdzeniem przyjęcia której jest wcześniejsze z następujących zdarzeń: udostępnienie Przedmiotów wirtualnych na koncie (celem wykorzystania w grach) lub obciążenie karty kredytowej Użytkownika.

Nabyta przez Użytkownika licencja na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych w grach Firmy jest usługą świadczoną przez Firmę od chwili zaakceptowania przez nią zakupu lub od chwili wykupienia waluty wirtualnej podmiotu trzeciego. Zamawiając licencję na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych, Użytkownik zgadza się na udostępnienie licencji przez Firmę bezzwłocznie po sfinalizowaniu zakupu. Jeśli Użytkownik nabył produkt lub usługę od Firmy z terytorium Unii Europejskiej, przysługuje mu prawo do odstąpienia od transakcji w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu zakupu („Czas na odstąpienie”). Jednak, jeśli Użytkownik rozpocznie korzystanie z usług przed upływem Czasu na odstąpienie, traci w tym momencie możliwość odstąpienia. W związku z tym Użytkownik powinien pamiętać, że jeśli nabył licencję na korzystanie z Przedmiotów wirtualnych od Firmy, traci on prawo do odstąpienia od transakcji niemal natychmiast, ponieważ świadczenie usług rozpoczyna się wkrótce po sfinalizowaniu zakupu.

3.2 Wnoszenie opłat

Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty i obowiązujące podatki związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez niego samego i przez każdą inną osobę. Firma może zmieniać ceny produktów i usług objętych licencją i udostępnianych za pośrednictwem Usług w dowolnym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ma obowiązku dokonania refundacji z jakiegokolwiek powodu, a Użytkownik nie otrzyma pieniędzy ani innej rekompensaty za niewykorzystane Przedmioty wirtualne po zamknięciu Konta bez względu na to, czy zamknięcie było dobrowolne, czy przymusowe.

4. Reklamy podmiotów trzecich

4.1 Reklamy podmiotów trzecich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i gry Firmy mogą zawierać reklamy Firmy i stron trzecich. Zasady udostępniania informacji takim stronom trzecim określa Regulamin.

4.2 Odsyłacze do stron podmiotów trzecich i transakcje z reklamodawcami

Firma może umieszczać w Usługach odsyłacze do stron internetowych podmiotów trzecich lub do sprzedawców mogących zapraszać Uczestnika do wzięcia udziału w promocjach w zamian za udostępnienie opcjonalnego komponentu Usług i/lub unowocześnień (np. waluty obowiązującej w grze). Użytkownik odpowiada za wszystkie obciążenia lub zobowiązania przyjęte w transakcjach z tymi podmiotami trzecimi. Firma nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek treści, produktów i/lub usług oferowanych przez podmioty trzecie nawet, jeśli Użytkownik został skierowany na ich strony ze stron Usług Firmy. Firma nie odpowiada również za żadne wypowiedzi dotyczące treści, produktów i/lub usług od podmiotów trzecich. Firma nie sprawuje kontroli nad stronami wskazywanymi odsyłaczami w Usługach, a strony takie mogą gromadzić informacje lub żądać udostępnienia danych osobowych. Firma nie odpowiada za zawartość, praktyki biznesowe, czy regulaminy ochrony danych osobowych tych stron, ani za gromadzenie, wykorzystanie lub ujawnianie przez nie jakichkolwiek informacji. Ponadto, dołączenie jakiegokolwiek odsyłacza do strony nie jest równoznaczne z zarekomendowaniem tej strony przez Firmę.

5. Powiadomienia o prawach autorskich i reklamacje

Zasadą Firmy jest reagowanie na zawiadomienia o rzekomych naruszeniach praw autorskich zgodne z ustawą o prawach autorskich w milenium informacji cyfrowej (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”). Dodatkowe informacje o wytycznych w sprawie powiadamiania dostępne są na stronie www.ageofcavemen.com/copyrights. Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w razie uznania go za „osobę uporczywie popełniającą naruszenia”. Ponadto, Firma dostosowuje się do standardowych środków technicznych stosowanych przez właścicieli praw autorskich do ochrony swych materiałów i nie ingeruje w te środki.

6. Aktualizacje Usług

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi ewoluują. Firma może zażądać od niego zaakceptowania aktualizacji Usług i gier zainstalowanych w komputerze lub urządzeniu mobilnym. Użytkownik akceptuje fakt, że Firma może aktualizować Usługi za powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika. Warunkiem korzystania z Usług i gier Firmy może być też okresowe aktualizowanie oprogramowania podmiotów trzecich.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem www.ageofcavemen.com. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Firma poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem www.ageofcavemen.com oraz w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej danego Użytkownika.

Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia przez Firma zmienionego Regulaminu. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na postanowienia zmienionego Regulaminu może rozwiązać Umowę poprzez przesłanie wiadomości na adres support_aoc@fuerogames.com.

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, za miejsce świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy Strony uważają siedzibę Usługodawcy. Umowa podlega wyłącznie prawu Rzeczpospolitej Polskiej. W najszerszym dopuszczalnym zakresie wyłącza się stosowanie postanowień prawa międzynarodowego prywatnego oraz ustala się wyłączną jurysdykcję sądów polskich.